گزارش تخلف مراکز پذیرنده

چنانچه در مراجعه به مراکز پذیرنده با عدم پذیرش کارت، خدمات و یا افزایش قیمت کالا مواجه شدید، در فرم زیر گزارش دهید.