طرح های کسب و کار

مسترکارت بیومتریک را فشار می دهد، بانک ها دنبال می کنند