استخر امید

  • استخر سونا 320,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %30
  • تعداد کارت سنتی 12کارت عادی یا 5کارت ویژه

نشانی : تهران، تهرانپارس، ابتدای قنات کوثر، شهرک امید

تلفن : ۷۷۰۷۲۲۷۳-۴

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image