استخر جماران

  • استخر سونا 500,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %17
  • تعداد کارت سنتی 24کارت عادی یا 10کارت ویژه

نشانی : تهران، خیابان شهید باهنر، انتهای خیابان یاسر

تلفن : ۲۲۲۸۵۱۴۲

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image