استخر پرسپولیس

  • استخر سونا 300,000 ریال
  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی
  • تخفیف نوین کارت %30
  • تعداد کارت سنتی 11کارت عادی یا 4کارت ویژه

نشانی : تهران، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان بهمن نژاد

تلفن : ۴۴۶۲۲۶۴۷

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image