رستوران خیام

  • کارت قابل پذیرش سنتی و الکترونیکی

نشانی : تهران، کیلومتر 5جاده فشم، سمت چپ

تلفن : 1-26507360

Slider Image
Slider Image
Slider Image
Slider Image