توجه: به دلیل اینکه ادامه فعالیت مجموعه‌های ورزشی منوط به دستور ستاد کرونا می‌باشد، لذا تا عادی شدن شرایط تمدید قرارداد با استخرها امکانپذیر نمی‌باشد.

Wave Wave
3000 +
قرارداد با بیش از 3000 سازمان دولتی و خصوصی
2500 +
بیش از 2500 پذیرنده کارت سنتی
350000 +
بیش از 350000 مشتری استفاده کننده از نوین کارت
850 +
بیش از 850 پذیرنده نوین کارت

برخی مشتریان ما

لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر
لوگوی کاربر